Verkoop voorwaarden

Algemene Voorwaarden Ellyarte voor verkoop aan particulieren.

1 januari 2015

Artikel 1. Algemeen:

1.1 Ellyarte.nl ( of Ellyarte.com) is de Vervaardiger/Aanbieder van de kunstwerken. De Cliënt is een particulier of rechtspersoon, die gebruik maakt van de aanbiedingen.
1.2
 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten waarbij, door Ellyarte aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.
1.3 Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Ellyarte en de Cliënt zullen dan in overleg treden, teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Al hetgeen Ellyarte aan mogelijkheden biedt tot koop van werken, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een aankoop.
2.2 In het geval van verkoop gaat het om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.
2.3 Een aankoop komt eerst tot stand, nadat de Cliënt een bestelling op de website van Ellyarte in het winkelwagentje heeft geplaatst en de bestelling heeft bevestigd. Hierbij wordt de factuur vermeld.
2.4 Op de factuur staat de naam van het kunstwerk, en de prijs inclusief de verzendkosten.
2.5 De Cliënt wordt op de website verzocht de betaling via Paypal te verrichten.
2.6 Nadat het bedrag is overgemaakt wordt de zending gereed gemaakt. Zie artikel 4 – Levering/leveringstermijnen.

Artikel 3. Prijzen/ tarieven en betaling

3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die, van overheidswege worden opgelegd en exclusief handling- en verzend- of bezorgkosten.
3.2 Bij afhalen van het kunstwerk zijn vracht/handlingkosten niet van toepassing.Dit geschiedt in overleg (e-mail ellyvanweerdenburg@gmail.com ) of per telefoon 0318 – 486712 ( 0630406630 ) Het bedrag dient voldaan te worden bij aflevering.

Artikel 4. Levering/ leveringstermijnen

4.1 De levertijd bedraagt, gewoonlijk zeven werkdagen na ontvangst van de betaling, of, tenzij op de website van Ellyarte anders is aangegeven.
4.2 Bij niet in voorraad hebben van het kunstwerk bedraagt de levertermijn maximaal dertig werkdagen.
4.3 Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden, mits de beëindiging schriftelijk geschiedt per e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik, dan verplicht Ellyarte zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.
4.4 Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op gebreken. Dit dient binnen 24 uur aan Ellyarte gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 5. Overmacht en/of bijzondere omstandigheden

5.1 Ellyarte is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
5.2 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring en een energie-storing of transportvertraging.

Artikel 6. Verkoop van kunstwerken

6.1 Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen veertien werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Ellyarte te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.
6.2 Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 6.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit per brief of via e-mail aan Ellyarte te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Ellyarte – te sturen naar Ellyarte. De Cliënt is in dit geval verantwoordelijk voor de kosten van terugzending en aansprakelijk voor eventuele transportschade. Uiteraard kan de Cliënt daarvoor een verzekering afsluiten.
6.3 Ellyarte zal deze betalingen binnen veertien werkdagen nadat Ellyarte het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.
6.4 Ellyarte behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren, of het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het kunstwerk door de schuld van de Cliënt beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode, dat hij daarover beschikte. Ellyarte heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verrekenen met het door de Cliënt gestorte bedrag, met dien verstande, dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.
6.5 Indien een kunstwerk wordt geretourneerd, dat naar het oordeel van Ellyarte schade heeft opgelopen, die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Ellyarte de Cliënt hiervan schriftelijk via e-mail in kennis stellen. Ellyarte heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De Cliënt dient alle intellectuele eigendomsrechten, die rusten op de door Ellyarte geleverde zaken, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 8. Klachten

8.1 Alle klachten, in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Ellyarte serieus in behandeling worden genomen.
8.2 De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Ellyarte (zie daarvoor nader in artikel 10 van deze voorwaarden)
8.3 Ellyarte zal binnen tien werkdagen de klacht proberen op te lossen. Ellyarte zal de Cliënt hierover schriftelijk (via e-mail) berichten.

Artikel 9. Persoonsgegevens

9.1 Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.
9.2 Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Ellyarte. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig op de hoogte te houden, betreffende de zaken en diensten van Ellyarte. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
9.3 De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Ellyarte over de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Ellyarte. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10. Afdeling Support van Ellyarte

10.1 Alle correspondentie op basis van deze Algemene Voorwaarden vindt plaats per brief of via het e-mailadres van Ellyarte e-mail: ellyvanweerdenburg@gmail.com

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien de Cliënt aan Ellyarte schriftelijk opgave doet van een adres, is Ellyarte gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt aan Ellyarte een nieuw adres heeft doorgegeven.
11.2 Indien door Ellyarte gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht, alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit, dat Ellyarte deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Ellyarte is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de Cliënt gebruik te maken van derden.

Artikel 12 Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Ellyarte is het Nederlands recht van toepassing.